Kenniswerkers Next Generation

Kenniswerkers | Explicit Solutions

Kenniswerkers en nieuwe samenwerkingsvormen

Wat speelt er nog meer dan de crises? De sociale partners zoals de vakcentrales, werkgeversorganisaties en kabinet, hadden het in hun recentelijk overleg erg moeilijk met het begrip flexibilisering en zeker wanneer het over flexwerk gaat.

Het evenwicht tussen ‘vaste’ werknemers en flexwerkers is volgens de vakcentrales zoek en de positie van de flexwerker dient door de afschaffing van o.a. het nulurencontract (in de zorg) en het aan banden leggen van het tijdelijk contract (3 tijdelijke contracten in 2 i.p.v. 3 jaar) verstevigd te worden.

Want een nadeel van een tijdelijk contract is volgens de beleving van de sociale partners dat onze next generatie (kenniswerkers) minder makkelijk aan een hypotheek komt.
Maar ligt onze next generatie wakker van het al dan niet verkrijgen van een vast contract met het daaraan verbonden huisje, boompje, beestje?

Als ik met diezelfde Y-gen kenniswerkers spreek, wordt mij duidelijk gemaakt dat noch hypotheek, noch vast contract (noch loon) bovenaan de prioriteitenlijst staan.
Bijzonder? Niet echt als je weet dat de Y en ook de Z-generatie er heel pragmatisch inzitten. Het vaste contract uit begin 20e eeuw en de huidige hypotheekformule (ontstaan in 1893) zijn volgens hun beleving niet alleen dringend aan vernieuwing toe, maar worden daarenboven niet meer als de fundering voor een arbeidsrelatie beschouwd.


Jonge Kenniswerkers maken zich zorgen

Diezelfde jonge kenniswerkers maken zich eerder zorgen over de inhoud, uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden van hun vaste of flexibele opdracht. Wat het laatste betreft beseft de next generatie dat om aan de steeds sneller veranderende marktvraag te kunnen blijven voldoen, organisaties zich heel flexibel dienen in te richten met medewerking van flexibele mede- of kenniswerkers. Het heeft dan volgens hun beleving weinig zin om contractueel baanzekerheid te eisen in een organisatie, die vanwege de sneller evoluerende technologie en kennis zich steeds weer dient te vernieuwen om in de race te kunnen blijven.

Wel deelt de Y-generatie (kenniswerkers of niet) de bezorgdheid van het sociaal en cultureel planbureau dat er door de meeste organisaties (en ook de flexwerkers zelf) te weinig tijd en middelen worden geïnvesteerd in scholing en ontwikkeling. Vandaar dat zij gericht en los van de grote bedrijfsnamen, organisaties (incl. de MKB’s) benaderen die kunnen aantonen dat er een algemeen ontwikkelingsbeleid voor medewerkers wordt gevoerd. Dit betekent dat de organisatie kan instaan voor een vorm van “werkzekerheid” i.p.v. baanzekerheid, waar de permanente kennisontwikkeling en -deling centraal staat. Heel wat bedrijven in de productie en zorgsfeer, die nu al meer getroffen worden door de aankomende vergrijzing dan de werkloosheid van hun kenniswerkers, zijn hier al volop mee aan de slag.

De vergrijzing van de Nederlandse arbeidsmarkt zal volgens de CBS cijfers(zie figuur) in extreme mate gaan toenemen wat volgens menige arbeidsmarktanalisten de uitdaging van de eeuw wordt. Kenniswerkers | Explicit SolutionsEen topic dat onterecht vanwege de huidige commotie rond de werkloosheidscijfers op de achtergrond verdwijnt.
Niet alleen werkgevers en OR-voorzitters maar ook de next gen kenniswerkers begrijpen dat flexibilisering als één van de belangrijkste remedies weer ter tafel zal komen. Meer nog in de regio Eindhoven overleggen nu reeds automotive producenten (VDL, Scania, DAF Trucks), die vanwege de schaarste van technisch opgeleide werknemers, samen een flexpool willen opzetten om kennis-werkers met elkaar te kunnen delen. Op deze nieuwe manier van werken, waar de nieuwe gen werknemers graag voor open staat, wordt niet over baanzekerheid maar eerder over werkzekerheid gesproken.

Volgens diezelfde next gen kenniswerkers is er niets mis met de flexibele werkomgeving waar het woord ‘vast’ het steeds moeilijker krijgt in een sneller evoluerende wereldmarkt op zowel technisch-economisch en sociaal vlak.

Vandaar vragen sommige Y-gen kenniswerkers zich terecht af of zij momenteel wel deel uitmaken van het “flexibel “ vraagstuk dat onlangs door de sociale partners werd behandeld.

Peter Beerten
peterbeerten@explicitsolutions.nl
Telefoon: +31 – 6 46 070 199

 

Peter Beerten – lees bibliografie

Meer weten over kennis delen of de kenniskaart?

info@explicitsolutions.nl

0229 - 507 573

/**/